Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hidroterápia-ritmikus masszázs

 

Kádas Ágnes

Hidroterápiai képzés Bad Bollban, a Margarethe Hauschka Ritmikus Masszázs és Művészeti Terápiai Iskolában

2003 nyarán Asconában jártam, ahol felkerestem az Ita Wegman alapította szanatóriumot és gyógypedagógiai intézetet. Asconában a levegő olyan különösen eleven volt, olyan korábban soha nem tapasztalt játékát lehetett érezni, hogy ez eszembe juttatta azt a terápiai képzést, melyről a Margarethe Hauschka Iskola prospektusában olvastam: Mozgás-fürdők. Ita Wegman fejlesztette ki ezt a terápiát is. Korábban már hallottam róla; azt például, hogy a kád vízben fekvő páciens mellett a vízben a kezükkel keltett hullámok-örvények irányításával egy, a masszírozásnál sokkal finomabb hatást lehet a betegre, egy adott testrészére vagy szervére gyakorolni. Kíváncsi lettem, vajon mit is jelent ez a terápia, és elhatároztam, hogy - amennyiben Frau Marbach, az iskola vezetője megengedi, akkor - elvégzem ezt a képzést. Frau Marbach hozzájárult a részvételemhez, annak ellenére, hogy elárultam neki: én nem fogom gyakorolni ezt a terápiát, csupán nagyon érdekel minden, ami Ita Wegmantól származik.

Rajtam kívül valóban csak olyanok vettek részt a kurzuson, akik betegekkel foglalkoznak: ápolónők, terapeu-ták, gyógytornászok vagy masszőrök - nagyon sokféle helyről jöttek a résztvevők, Németországon kívül Svédországból, Norvégiából, Chiléből és ketten Magyarországról.

A képzés egy részében a terápia elméleti alapjaival foglalkoztunk - természetesen egy hét alatt ez a foglalkozás csak villanásszerűen tudott egy-egy képet elénk állítani ezen alapokra vonatkozóan; inkább csak ösztönzésül szolgált, hogy a hallottakat, tapasztaltakat milyen irányban lehet majd a későbbiek során - a gyakorlat mellett - elmélyíteni. A kurzus nagyobb részét maga a gyakorlati oktatás tette ki. Egy-egy fajta fürdőterápia bemutatása után pontosan leírtuk és lerajzoltuk az egyes lépéseket, mozdulatokat - már amennyire ez szavakkal vagy rajzokkal megragadható -, majd elkezdtük a gyakorlást, ami - bevallom, rendkívül kemény munka volt.

Az egész kurzust Frau Marbach előadása alapozta meg a vízről - hol találkozunk vele a környező világban, az emberi organizmusban, a világfejlődés során mikor és milyen fejlődési fázisban keletkezett, mit képvisel, és miért alkalmas médium, ha gyógyító impulzusokat akarok az emberi organizmusba eljuttatni. Hogy a víz jelentőségéről az emberi organizmus - és általában minden életjelenség - közelítő képünk legyen, következzen itt most Margarethe Hauschka: Ritmikus masszázs című könyvének (Margarethe Hauschka -Schule, 1972, Bad Boll) néhány részlete.

„.A fizikai test szorosabb értelemben véve az anyagi test, melyet a tudomány messzemenően kikutatott. Tartalmazza egyrészről mindazt, amit az anatómiai atlaszok rajzain láthatunk. Ezen túl azonban a négy halmazállapotot is megtaláljuk benne a négy elem - föld, víz, levegő, hő - értelmében, ahogy Arisztotelész tanította az elemeket. A fizikai test szilárd, földszerű része lerajzolható, a folyékony test már nem, a levegő-gáz állapotú már kevésbé, a hőtest pedig már egyáltalán nem. A fizikai test tehát négyszeres testiség.

Ha azonban a magasabb lénytagok (élet, lélek, szellem) nem nyúlnának bele a maguk médiumain keresztül (víz, levegő és tűz - jobban mondva: folyékony, légállapotú és hőszerű) ebbe a fizikai testbe, akkor az csupán egy holttest lenne, melyet a Föld azonnal felold, amint a magasabb lénytagok elhagyják. Már azt, hogy élünk, az első érzékfeletti lénytagnak, az élettestnek vagy képzőerő- vagy étertestnek köszönhetjük, ami a maga erőivel áthatja, megeleveníti az ember vízorganizmusát, mintegy azon keresztül kapcsolódik a testhez. (...) (Az ember lénytagjai, 22.old.)

A vízorganizmus (33-37. old.)

Mindig nehézséget okoz, ha a víz-, levegővagy hőorganizmust önmagában akarjuk leírni, hiszen mindegyik mindegyikkel kapcsolatban áll és egymást kölcsönösen áthatják. Ahogy a természetben az elemek összekeverednek, úgy a rajtuk keresztül működő magasabb entitások -élet, lélek és szellem - is sokrétűen egymásba hatnak. Mégis mindegyik egy organizmus.

A folyékony elem, a víz, mint ami az ég erőit közvetíti a Földnek, minden régi kultúrának szent eleme volt. Az ember mindig a vizekhez fordult, ha a földi szférával való túlságosan mély összeszövődöttségből gyógyulást keresett. Az ember a föld porát lemosta lábáról. A forrásnál az ég közelében érezte magát, kozmikus bölcsesség élt a források körül. Odin Mimir forrásából merített. Úgy gondolták, hogy az életet ajándékozó folyékony elemig hatolnak le az isteni erők. Minden szent helynek volt forrása. Az áramló víz mellett ülve az ember lelkét megérinti minden földi múlandóságának megsejtése, önzetlen lemondás ragadja meg a lelket és földereng benne az égi haza utáni honvágy. A vízi lények minden mesében és mondában a vágyakozást, a könnyebb levegőelem felé törekvést jelenítik meg.

A föld vizei, ahogy levegője is, összefüggő organizmust alkotnak, amely a földgolyó életéért felelős. Ma kezdjük sejteni, hogy ez mennyire igaz, amikor a technika ilyen mértékben halált terjeszt. A víz, a folyékony elem tulajdonságait az éterikus világ törvényszerűségei határozzák meg. Ezért a három folyamat, a Sal, Sulphur és Merkur, azaz a sóképzés és alakítás, a feloldó átváltoztatás és a ritmikus kiegyenlítés folyamata a víz lényében benne van. A víznek nincs saját formája, minden formához hozzáidomul, a Földön ismétli a kozmikus gömböt. Ha a földfelszín egyenetlenségeit kisimítanánk, akkor a Földet egy 1,5 km mélységű vízköpeny burkolná. A hő, fény, kémiai erők és élet kozmikus erővilága mindenütt áthatja a földgolyó vízorganizmusát. Ez a vízorganizmus kozmikus ritmus szerint lüktet az árapályban, hideg és meleg áramlások járják át. A víz mint elem képes a föld sóit feloldani és a felsőbb erőket, a fényt és hőt, magába fölvenni, a levegővel ritmikusan keveredni. A folyékony elem így közvetít a sóképző, összehúzó földi erők és a feloldó fény- és hőerők között. Az alakító princípium megnyilvánul a felszín „bőrképzésében" is, ami felületi feszültséget mutat úgy, hogy kisebb rovarok szaladgálni tudnak a vízen; másrészt megnyilvánul a feloldó princípium is, ami a világtengerek és folyók hihetetlen mértékű emésztési erőiben jelenik meg, végül a ritmikus princípium a víz emelkedésében - (vissza)lehul-lásában, az elpárolgásban, majd újra megsűrű-södésében, az ár-apály jelenségében. A folyók meander- és örvényképzése is ritmikus karaktert mutat. Mélyen bevezet a víz lényének megismerésébe Theodor Schwenk: Das sensibile Chaos című könyve (VFG, Stuttgart).

Mindezek a tulajdonságok a víz-elemet ideális környezetté teszik minden életfolyamat számára. Korábban ezért az egész medicinát a folyadékemberre vonatkoztatták; a folyadékember minősége - hogy benne a nedvek jól vagy rosszul keveredtek - döntött egészség vagy betegség kérdésében.

Természettudományos irányultságú korunk kezdetéig a gyógyítás alapját a folyékony ember szemlélése képezte.

Az ember vízorganizmusa egy eleven egység, melyben számtalan részkörforgás együtt hullámzik. Olyan tagozódást mutat, amely megfelel az emberi organizmus funkcionális hármas tagozódásának. Az anyagcsere-folyadékok elevenek, szulfurikusak, zavarosak, bennük és az anyagcsere-szervek sejtjeinek folyékony részében megy végbe a szervek életéhez tartozó végtelen sok anyagkapcsolódás és általakulás. Ezeknek a folyamatoknak a végpontján találjuk a vérképzést. A vér és vérkörei képezik a vízorganizmus középső részét. A légzés bekapcsolódásával ez a folyadékorganizmus egy egészen meghatározott ritmust kap. A keringés tulajdonképpen nem csupán egy körforgás, ahogy általában rajzoljuk, hanem a vér a szívben lévő központjából kisugárzódik, mintegy kilökődik a perifériára egészében véve és minden egyes szervbe külön-külön is, és megint visszahúzódik a szívhez. Ez egy olyan mozgás, amit egy pumpa soha nem lenne képes létrehozni. A szívnek sokkal nagyobb a jelentősége. Láttuk, hogy az asztrális test a csillagerőkkel való rokonságával a légzésen keresztül bevonul a keringésbe, és belülről impulzálja az étertestet. Ez egy erő bennünk, a csillagok forgásával azonos, amit az asztráltest az étertestbe beleír, és ami a vért magával viszi, ahogy kívül a csillagok ritmusa behatolva a Föld étertestébe ár-apályt hoz létre és a növényi nedvek emelkedését és aláhullását. Az étertest folytonos mozgásban van. Csak a fizikai testben vannak a dolgok a térben nyugalomba rögzítve. Az éter- vagy élettestben, mely a vízorganizmust átfogja, minden folytonos mozgásban van. Állandóan alakuló, egymásba ható ritmusok hatják át, melyeket az asztráltest kelt benne. Ahol mozdulatlanul áll, ott haldoklik.

A fej halálfolyamataihoz tartozik ezért a vízorganizmusnak az a része, amelyik csak alig áramlik, amely minimális mennyiségű són kívül semmit sem tartalmazhat, hogy túl sok élettel ne zavarja a tudati folyamatokat, melyeknek „Sal"-állapotú folyadékra van szükségük. A liquor és az érzékszervi folyadékok olyan helyek, melyekből az élet már csaknem teljesen visszahúzódott. Vagyis az étertest részben kiemelkedett, hogy a tudati folyamatokat szolgálja. Étertestünk kiemelkedett része az alapja képzet- és észlelés-életünknek, fantázia-erőinknek, „folyékony" gondolkodási folyamatainknak.

Ugyanazon törvények szerint gondolkodunk, melyek a növekedésben is működnek. A gyermek iskolaérettsége abban áll, hogy szervei kifejlődtek és egyre több étererő tud kioldódni a korábbi növekedési folyamatból, és tudatos lelki életük alapjává válni. Ha túl korán vesszük igénybe a gyereket intellektuális területen, akkor hiányosan kifejlett szervekkel és későbbi, gyakran súlyos károsodásokkal kell számolnunk. Ha tehát az étertest kioldódik a vízorganizmusból, akkor a vitalitás csökkenése lép fel; ha szorosabban összekapcsolódik a folyadéktesttel, akkor ez intenzívebb életet ösztönöz. Így a folyadéktestben az elevenség különböző fokaival találkozunk. Három terület keletkezik. Kezdve a reprodukciós és anyagcsere-folyadékokkal, melyek zavarosak és sejtekben gazdagok, de nagyon elevenek, a véren keresztül, mely a megele-venedés és gyenge elhalás ritmikusan változó állapotain megy keresztül a vörös és kék vérben, egészen az érzékszervi-idegrendszer liquorsz-erűen tiszta folyadékaiig, melyek már csaknem ásványiak, amit a következő kis vázlat mutat.

Idegrendszer Liquor cerebro-spinalis

Ritmikus rendszer Vörös és kék vér

Anyagcsere rendszer Chylus és nyirok

Az egész vízorganizmusban felhajtó erő működik. Ennek különös jelentősége van a fejben, még ha ez az elv az összes szilárd lerakódásra is érvényes. Az úszó agy kiemelkedik a nehézség hatása alól, hogy gondolkodhassunk, hisz ösz-szesen mintegy 20 g-nyi súllyal nehezedik csak az erekkel sűrűn átszőtt alapjára. A gondolkodó funkciónak nyugodt tükörre van szüksége. Ezzel szemben a szív-tüdő organizmusban a vízorganizmus a légzés és pulzusfrekvencia révén a Napritmustól kap impulzust, ahogy azt a Keringés és szív című fejezetben majd közelebbről megvilágítjuk. Itt sosincs nyugalom, ami a halált jelentené, hanem a ritmikus mozgás áll az előtérben. Az anyagcsere - azaz az életfunkciók - területén a folyadékorganizmust a máj irányítja. A máj anyag-átváltoztatásaink rejtélyes alkimista laboratóriuma. Az össze tápfolyadékot a máj a kapuéren keresztül kapja a bélterületről, és itt a legsokrétűbb életfolyamatok ragadják meg ezt a szubsztanciát. A kozmikus ritmus helyet ad individuális, akaratlagos mozgásimpulzusoknak, és a fő hangsúly a folytonos kémiai-akimisztikus anyag-átalakításon van. A ritmikus masszázsnál alapvető, hogy a fogásokkal ezt a folyadékembert figyelembe vegyük. Minden pulzáló, áramló fogás a szövetek megelevenítését, a szívó hatásúak a felhajtó- és felszívó erők a tápanyag-felszívás ösztönzését, a plasztikus fogások pedig az étertest fizikai testben zajló alakító tevékenységét és stabilizálását szolgálják."

Mindaz, ami a ritmikus masszázsra érvényes, fokozott mértékben érvényes a mozgás fürdőkre. Itt ugyanis a pácienst körülveszi az a médium, amely az organizmuson belül az életfolyamatok hordozója. Sok esetben a mozgásfürdővel sokkal mélyebbre nyúló hatást tudunk elérni, mint a masszírozással, mert a bőrön kívül létrehozott áramlásoknak a bőr mintegy tükrözési síkot képez, így ezek (esetleg a terepeuta kezének érintése nélkül) közvetlen hatást tudnak gyakorolni a folyadékemberre, a páciens kiegyenlítő, egészségesí-tő erőire.

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Amoxicillin Reaction 2000 Mg Daily Ellemaire

(Elldync, 2019.09.04 16:21)

Cialis Fatto In Casa Will Keflex Help A Bladder Infection [url=http://eulexin.net]viagra[/url] Cialis E Cecita